ژوئن 27, 2016

انواع پارتیشن ها و جدا کننده های اتاق

خواه ناخواه شما در فضاهای پلن باز اگر بخواهید فضایی اختصاصی ایجاد کنید و به تفکیک این فضاها بپردازید.پارتیشن ها و جدا کننده هامیتوانند گزینه ی بسیار مناسبی برای این منظور باشند.تصاویر نشان داده شده